Підзвітність в ООН Жінки

Структура ООН Жінки прагне здійснювати незалежний та об’єктивний нагляд для підвищення ефективності та результативності своєї діяльності. Декілька наглядових органів сприяють удосконаленню процесів управління, управління ризиками та дотримання вимог у структурі ООН Жінки.

Служби незалежної оцінки й аудиту | Комісія ревізорів Організації Об’єднаних Націй
Управління служб внутрішнього нагляду ООН | Бюро ООН з питань етики
Консультативний комітет з нагляду | Система підзвітності

Служби незалежної оцінки й аудиту

Служби незалежної оцінки й аудиту (IEAS) надають керівництву ООН Жінки послуги незалежної оцінки, внутрішнього аудиту, консультативні послуги щодо програм ООН Жінки, механізмів контролю, службових систем і процесів. Служби незалежної оцінки й аудиту також визначають успішні практики, надають рекомендації щодо вдосконалення та сприяють навчанню. У Статуті IEAS визначено повноваження, обов’язки та сфери діяльності служб.

Діяльність IEAS забезпечують дві служби: Служба незалежної оцінки та Служба внутрішнього аудиту.

  • Незалежна оцінка в ООН Жінки — це систематична і неупереджена оцінка, що надає достовірну й надійну інформацію, засновану на фактичних даних, яка дозволяє зрозуміти досягнуті результати певного виду діяльності або ступінь прогресу, досягнутого у напрямку ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок, чи відсутність такого прогресу.
  • Внутрішній аудит — це незалежна, об’єктивна перевірка та консультації, призначені для підвищення результативності та вдосконалення діяльності ООН Жінки.

Комісія ревізорів Організації Об’єднаних Націй

Функцію зовнішнього аудиту виконує Комісія ревізорів Організації Об’єднаних Націй (Комісія ревізорів). Комісія ревізорів  була заснована Генеральною Асамблеєю у 1946 році для здійснення зовнішнього аудиту рахунків, фондів та програм організацій системи ООН. Звіти Комісії ревізорів про фінансовий стан структури ООН Жінки є публічними документами, які подаються Генеральній Асамблеї П’ятим Комітетом, після перегляду та надання рекомендацій Консультативним комітетом з адміністративних та бюджетних питань (ККАБП). Звіти Комісії ревізорів також подаються Виконавчій раді ООН Жінки.

Управління служб внутрішнього нагляду Організації Об’єднаних Націй

Управління служб внутрішнього нагляду (УСВН) надає структурі ООН Жінки послуги розслідування.

Бюро Організації Об’єднаних Націй з питань етики

Бюро Організації Об’єднаних Націй з питань етики  надає незалежний, конфіденційний, неупереджений та професійний ресурс для всього персоналу ООН Жінки. Бюро з питань етики сприяє розвитку етичної організаційної культури, заснованої на спільних цінностях доброчесності, підзвітності, прозорості та поваги. Бюро з питань етики допомагає Виконавчій директорці ООН Жінки забезпечити, щоб увесь персонал виконував свої функції відповідно до найвищих стандартів доброчесності, як того вимагає Статут Організації Об’єднаних Націй. Бюро з питань етики забезпечує безпечне, конфіденційне середовище, в якому персонал може вільно отримати консультації з етичних питань і звернутися по захист від переслідування за повідомлення про неналежну поведінку.

Консультативний комітет з нагляду

Консультативний комітет з нагляду, до складу якого входить п’ять осіб, був заснований з метою надання Виконавчій директорці структури ООН Жінки незалежних зовнішніх консультацій на основі провідних практик стосовно системи підзвітності та інших систем Структури, включаючи управління ризиками. Консультативний комітет з нагляду допомагає Виконавчій директорці виконувати її наглядові обов’язки відповідно до застосовних провідних практик. Крім того, Консультативний комітет з нагляду сприяє забезпеченню належного управління та дотриманню високих етичних стандартів у програмах та системі управління діяльністю ООН Жінки, а також застосуванню керівництвом провідних практик управління ризиками та фінансового менеджменту (див. Технічне завдання Консультативного комітету з нагляду).

Система підзвітності

Наведені далі директивні документи забезпечують цілісну нормативну базу, спрямовану на створення та підтримання гармонійного робочого середовища, у якому співробітники не вчиняють жодних неправомірних дій, всі випадки вчинення неправомірних дій оперативно реєструються та розслідуються, вживаються відповідні дії для досягнення підзвітності, а персоналу забезпечується захист від переслідування за повідомлення про неналежну поведінку або співпрацю зі слідством.

Крім того, у документі Рамкові засади політики ООН Жінки щодо боротьби з шахрайством визначається поточний підхід структури ООН Жінки до попередження, виявлення випадків шахрайства та реагування на них. Рамкові засади політики ООН Жінки щодо боротьби з шахрайством поєднують існуючі положення, викладені в регламентуючих документах, правилах та процедурах ООН Жінки.

Відповідно до нормативно-правової бази ООН Жінки щодо боротьби з недотриманням стандартів поведінки ООН, а також з міркувань прозорості Виконавча директорка оприлюднює звіти про дисциплінарні рішення, прийняті протягом попереднього року, та випадки неналежної поведінки, які призвели до застосування заходів дисциплінарного стягнення (без розголошення імен відповідних осіб).